Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

K. Abnous, M. Jaafari, A. Badiee, A. Moosavian,
K. Abnous, M. Rashedinia, S. Taghdisi, M. Khonsarizadeh, M. Ramezani,
K. Adibkia, Z. Bozorgmehr, S. Dastmalchi, K. Shokri, P. Shahlavie, Y. Javadzadeh
K. Ghaedi, M. Mobini Dehkordi, N. Karimi, B. Saffar,
K. Javidnia, O. Firuzi, S. Afshaki, A. Jafari,
K. Raoufi-nejad, S. Hassanpour, Z. Mousavi, L. Moezi, H. Shafaroodi, M. Hassanipour,
K. Sheikhnouri, H. Shafaroodi, L. Moezi, S.M. Rezayat, A. Dehpour, M. Hassanipour, A. Fakhrzad
K. Zomorodian, K. Pakshir, Y. Ghasemi, H. Khadijeh, N. Javid, Z. Falahzadeh, Z. Rezaei, S. Khabnadideh, H. Sadeghpour
Kaeidi, Ayat, 1Physiology-Pharmacology Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, I.R. Iran. 2Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, I.R. Iran.
Kafil, Y. Omidi, V.
Kafiri, M, Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center
Kahnamoei, M. Jorjani, M.
Kaimonov, Vladimir Sergeevich
Kajabadi, M. Tusheh, K. Ghaedi, E.
Kakabaraei, Seyran
Kakhki Mehneh, A. Zarghi, S.
Kalantar, Kurosh, 1Department of Immunology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Kalantari, Masoud
Kamalakkannan, A Puratchikody, L Ramanathan, V
Kamali, Hossein, 4Targeted Drug Delivery Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R. Iran.
Kamali Dolatabadi, P Reisi, L
Kamalinejad, Mohammad, 3Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran.
Kamalinia, R. Dinarvand, F. Atyabi, M. Amini, F. Abedin Dorkoosh, G.
Kamrani-Moghadam, Mahsa, 1Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, I.R. Iran.
Kamruz, K. Rostamizadeh, M. Babazadeh, E.
Karagah, S. Mortazavi, A.
Karam, A. Hamedi, M.
Karamali, F
Karamali, F
Karami, Mohammad, 1Department of Toxicology and Pharmacology and Pharmaceutical Sciences Research Center, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R. Iran.
Karamzadeh, Arezou, 1Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of M
Karbakhsh, R
Karbalaie, K
Karbalaie, K
Kargari, R. Behtaj, E. Farhadi, A. Ashtarinezhad, F. H. Shirazi, A.
Karimi, G
Karimi, Sajad, 1Department of Pharmacology and Toxicology and Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Karimi Roshan, Mostafa, 1Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R. Iran.
Karimi, A. Zabihian, M. Moslehi, M. Hamidi, A.
Karimi, M. Hyderi, B. Daraee, Z.
Karimi, S. Arbabi Bidgoli, Z. Assami, H. Baher, M. Jamali Zavarhei, M.
Karimpour Malekshah, Abbas Ali, 2Molecular and Cell Biology Research Center, Hemoglobinopathy Institute, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R. Iran. I.R. Iran. 6Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Mazandaran Universi
Karimzadeh, S.
Karwasra, P
Kashyap, Sapna, 1Department of Pharmacology, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi -221005, India.
Kasra Kermanshahi, R
Kasra Kermanshahi, R, Department of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan (Iran, Islamic Republic of)
Kataria, M
Kaur, G
Kawtikwar, P, Shri Sureshdada Jain Institute of Pharmaceutical Education and Research, Jamner-424206, Dist: Jalgaon, Maharashtra, India.
Kazemali, Mohammad-Reza
Kazemi, Mohammad, 3Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Kazemi, Moloud, 1School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran.
Kazemi Pilehrood, Mohammad, 3Nanotechnology Research Center, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, I.R. Iran.
Kazemi, K. Javidnia, O. Firuzi, A. Shokrollahi, A. Jafari, N. Khalighyan, M.
Kazeminasab, M. Marandi, K. Ghaedi, F. Esfarjani, J. Moshtaghian, F.
Kazemipour, M
Kazemipour, A. Babapour, M. Ansari, M.
Keivani, S, 2Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Islamic Azad University, Tehran
Kelidari, Hamid Reza, 4Pharmaceutical Sciences Research Center, Haemoglobinopathy Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R. Iran.
Keshavarz, A
Keyvanloo Shahrestanaki, Mohammad, Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Kh Adibkia, K Zarza, J Shokri, M Taghaee, M Kouhsoltani, H Hamishehkar, S Same,
Khabnadideh, S
Khabnadideh, Soghra, 1Pharmaceutical Sciences Research Center, Pharmacy School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khabnadideh, Soghra, 1Pharmaceutical Science Research Center, Shiraz university of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khabnadideh, Soghra, 1Pharmaceutical Sciences Research Centre, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khabnadideh, Soghra, 1Department of Medicinal Chemistry and Pharmaceutical Sciences Research Centre, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khabnadideh, Z. Rezaei, K. Pakshir, K. Zomorodian, N. Ghafari, S.
Khadem Ansari, Mohammad Hassan, 1Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Urmia University of Medical sciences, Urmia, I.R. Iran.
Khadem-Ansari, Mohammad, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R. Iran.
Khadem-Ansari, Mohammad Hassan, 1Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R. Iran.
Khademizadeh, Marjan, 1Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khademolhoseini, A. Pardakhty, P. Pirooz, V.
Khajeh, Behrouz, 1Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran.
Khajehpour, MR.
Khalatbary, Ali Reza, 1Department of Anatomy and Molecular and Cell Biology Research Center, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R. Iran.
Khaledian, Salar, 4Nano Drug Delivery Research Center, Health Technology Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, I.R. Iran.
Khaledyan, Dariush, 1Student Research Committee, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran.
Khaleghi, N.
Khalili, Aram, 2Biotechnology Research Center and Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, I.R. Iran.
Khalili, S
Khalili, D. Abedi, M.R. Mofid, M. Abbasian, Z.
Khalili, H. Rezaee, H.
Khalili, R. Soltani, S. Afhami, S. Dashti-Khavidaki, B. Alijani, H.
Khalilzadeh, Emad, Division of Physiology, Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, I.R. Iran.
Khalilzadeh, Emad, Division of Physiology, Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, I.R. Iran.
Khameneh bagheri, S. Mohajeri, B. Fazly Bazzaz, B. Malaekeh-Nikouei, B.
Khanabadi, Mohammad, 1Department of Pharmacology and Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khanahmad, Hossein, 2Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences,Isfahan, I.R. Iran.
Khanahmad, Hossein, 1Department of Genetics and Molecular Biology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khanahmad, Hossein, 1Department of genetics and molecular biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khanahmad, Hossein, 2Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khanahmad, Hossein, 1Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran. 2Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isf
Khanahmad, Hossein, 1Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran. 6Pediatric Inherited Diseases Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Noncommunicable Disease, Isfahan
Khandan, Mojtaba, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran
Khanmohamadi, H. Valizadeh, M. Azhdarzadeh, F. Lotfipur, G. Mohammadi, P. Zakeri, A.
Kharadi, Geeta B., 1Department of Pharmacology, Government Medical College, Bhavnagar-364001, Gujarat, India.
Kharazian, N.
Khasawneh, Falak Hisham, Department of Medical Laboratory Sciences, Jordan University of Science and Technology, Irbid 22110, Jordan.
khashiadeh, Mojtaba
Khayatkashani, M. Khayatkashani, E. Sajjadi, A. Ghannadi, M.
Khazae, M
Khazaei, M, Division of Genetics, Department of Biology, Faculty of Science, Isfahan University, Isfahan
Khazaei, Majid, 1Department of Physiology and Neurogenic Inflammation Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R. Iran.
Khazaei, Majid, 2Neurogenic Inflammation Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R. Iran.
Khazaei, Mozafar, Fertility and Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, I.R. Iran.
Khazaei, Saeedeh, 2Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, I.R. Iran.
Khazaei, Y
Khazaei, B. Barmaki, M.
Khazaei, E Salehi, M
Khazaei, E. Salehi, M.
Khazaie, Y, Royan
Khazraei, Seyedeh Parvin, 1Department of Immunology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Kheradmand, Fatemeh, 4Department of Biochemistry, School of Medicine, Urmia University of Medical Science, Urmia, I.R. Iran.
Kheradmand, Fatemeh, 4Department of ClinicalBiochemistry, Cellular and Molecular and Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, I.R. Iran.
Kheradmand, Fatemeh, 1Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Urmia University of Medical sciences, Urmia, I.R. Iran. 3Solid Tumor Research Center and Cellular and Molecular Research Center, Urmia University of Medical sciences, Urmia, I.R. Iran.
kheradmand, Fatemeh, 2Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical sciences, Urmia, I.R. Iran.
Khezrian, S. Dadashzadeh, B. Sheikholeslami, M. Rouini, M.
Khodabakhsh, F
Khodaei, Forouzan, 3Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khodarahmi, G A, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Khodarahmi, G A, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, 81746-73461 Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan, Iran, 81746-73461
Khodarahmi, G A
Khodarahmi, G A, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , 81746-73461 Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan, Iran, 81746-73461 (Iran, Islamic Republic of)
Khodarahmi, G.A.
Khodarahmi, Ghadam Ali, 1Department of Medicinal Chemistry and Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khodarahmi, Ghadam Ali
Khodarahmi, Ghadam Ali, 2Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khodarahmi, Ghadamali, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran
Khodarahmi, Ghadamali, 1Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khodarahmi, Ghadamali, 1Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran. 2Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science,
Khodarahmi, Ghadamali, 1Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khodarahmi, Ghadamali, 1Department of Medicinal Chemistry and Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khodarahmi, Reza, 1Medical Biology Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, I.R. Iran.
Khodarahmi, GH Asghari, F Hassanzadeh, M Mirian, GA Khodarahmi, E
Khodayari, Hamideh, 1Department of Pharmacodynamics and Toxicology, School of Pharmacy, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, I.R. Iran. 2Students Research Committee, School of Pharmacy, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, I.R. Iran.
Khoei, Ahmad, 1Isfahan Pharmacy Students’ Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Khoogar, Mehdi, 3Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran.
Khoramjouy, Mona, 4Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran.
Khorsand, Marjan, 4Department of Biochemistry, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khorsandi, Laya Sadat, 4Cell and Molecular Research Center, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran.
Khorsandi, Layasadat, 3Cell and Molecular Research Center, Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, I.R. Iran.
Khoshneviszadeh, Mahsima, 2Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khoshneviszadeh, Mehdi, 1Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran. 2Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, I.R. Iran.
Khoubnasabjafari, A. Fathi-Azarbayjani, A. Jouyban, M.
Kiaee, A. Masoumnia, M. Maghsoodlou, S.
Kiafar, Farhad, 3Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, I.R. Iran. 5Zahravi pharmaceutical company, Tabriz, I.R. Iran.
Kini, AG
Kirihata, Mitsunori, 3Research Center of Boron Neutron Capture Therapy, Research Organization for the 21st Century, Osaka Prefecture University, 1-1 Gakuen-cho, Nakaku, Sakai, Osaka, Japan.
Kishore, K, Department of Pharmacy, M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly-243006 (Uttar Pradesh), India
Kobarfard, F
Kobarfard, A. Mahbubi, S. Hooshfar, F.
Koerniasari, Koerniasari, 3Study Program of Environmental Health, Polytechnic of Health, Surabaya 60115 Indonesia.
Koffuor, George Asumeng, 2Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, College of Health Sciences, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana.
Kohi, M
Kohnepushi, V. Nejati, N. Delirezh, P. Biparva, S. Iranpoor, C.
Kolibea Mante, Priscilla
Komeili, Gholam Reza, 1School of Medicine, Department of Physiology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, I.R. Iran.
Korani, S.M. Rezayat, M.
Korbekandi, H
Kosari-Nasab, Morteza, 2Student Research Committee, Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, I.R. Iran.
Kouhpayeh, Shirin, 3Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Kouhpayeh, Shirin, 8Isfahan Neurosciences Research Center, Alzahra Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Krishna, Gudikandula, 2Department of Microbiology, Kakatiya University, Warangal-506009 (Telangana), India.
Kuchak, Athar, Department of Pharmacology & Toxicology and Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran.
Kukkar, V
Kulkarni, P K
Kulkarni, PK
Kumar, Amith, 1Department of Biochemistry, Kasturba Medical College, Mangalore, Manipal University, Karnataka, India.
Kumarchandra, Reshma, 1Department of Biochemistry, Kasturba Medical College, Mangalore, Manipal University, Karnataka, India.
Kuncahyo, Ilham, 1Faculty of Pharmacy, Gadjah Mada University, Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia. 2Department of Pharmaceutical Science, Setia Budi University, Surakarta, Indonesia.
Kurniawan, Dhadhang Wahyu, 2Department of Pharmaceutices, Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman University, Indonesia.

1 - 173 of 173 Items